eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Smažím perník - (ne)peču na zuby

Růže - Erysipel

Biopsie a cirhóza jater

Višňák - dobrý sluha, ale zlý pán

Cesty buprenorfinu k injekční aplikaci

Zhodnocení mezinárodního projektu IMPACT

Infekční centrum pro drogové závislé při FN Motol

Metodické materiály k testování na infekce

Vliv pervitinu na dutinu ústní

Infekční endokarditida

Těhotenství, děti a drogy

Test znalostí o hepatitidě C

Bolest a co s ní

Léčba závislosti na alkoholu

Delirium tremens

Porod v terénu?

Záchranná služba a uživatelé drog

Klíšťata a jak na ně?

Virus Hepatitidy C

Zdravotní péče pro Slováky

Stručný latinsko-český zdravotnický slovník

Hojivé masti

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Podávání léků v sociální službě: k další diskusi

Detoxikovat se sám nebo s pomocí?

HIV poradenství u vybraných rizikových skupin

Brouci pod kůží a v hlavě

Absces známý neznámý

Paraziti a jejich vnímání

Mýty o první pomoci

Neléčená žloutenka typu C

Omrzliny

Substituční programy v Praze

Doporučení k lékaři

Leták o hepatitidě typu C

Mastičky

Konference Imp.Ac.T.

Zuby a jedy

Srdeční endokarditida podrobně

Plísně & masti

Méně známé kousky - chlamydie a genitální opar

Už máš HIV (testy)?

AIDS - jak to všechno začalo

Třicátník stále ve formě

Poleptání

Epileptické záchvaty

Co víš o žloutence C? (anketa)

Kdo sbírá céčka? A co na obranu před žloutenkami?

Žloutenka C - přehledová tabulka aneb co vás čeká až jí dostanete

Ach jo... (aneb vši, muňky, filcky, vyrážky a mykóza)

Jsem v tom! (?)

Zuby dělaj člověka...

Kterak neotěhotněti

BEWARE - Syfilis is coming!

MUDr. Řehák: Je dobrý to řešit

Hepatitida typu C

Zásady testování

Rady všemi mastmi mazané

Popáleniny

Není to jen o cucání

Subuxone - nová šance?

Chutná to líp

Petrolejové lampy - Syfilis

Miminka s absťákem

Testování hepatitidy typu C v káčku - bakalářská práce

Subutex: lék, nebo fet?

Subáč v žíle

Jít nebo nejít na detox?

Biomaso, čili vřed bércový

Stručná historie substituce

Co na rány, boule a tělní krátery?

Co je to substituce?

Co všechno ještě nevíte o bezpečném sexu a vědět byste měli

Abscesy atd. včetně protiinfekčního dvanáctera

Já rád játra! Ty rád játra?

TBC

Miminka a drogy

Testy na žloutenku

Proč se zuby kazí?

Víš co bereš?

Závislost na jehle

Partneři

Test znalostí o hepatitidě C

15.08.2013 | Sekce: Zdravotní

Přinášíme text týmu primáře MUDr. Karla Nešpora, který se týká znalostí uživatelů drog v léčbě ohledně hepatitidy typu C, včetně dotazníku k prozkoušení.

Užitečná pomůcka pro pacienty s virovou hepatitidou C

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., MUDr. Hana Karbanová, MUDr. Otto Matanelli

 

Úvod

Výskyt hepatitidy typu C je u závislých na psychoaktivních látkách, kteří je zneužívají nitrožilně, podstatně vyšší než v běžné populaci. Např. v roce 2002 tvořili nitrožilní uživatelné drog zhruba 60 % z celkového počtu nemocných hepatitidou typu C (Kapla a Gebouský, 2004). U osob zneužívajících drogy nitrožilně s pětiletou drogovou kariérou měli ve více než třetině pozitivní anti-HCV protilátky. Ti, kteří zneužívají drogy déle (zpravidla od 6-9 let), měli chronickou hepatitidu C již v 70 % (Vitouš a Hobstová, 2007). U hepatitidy typu C se většinou jedná o chronické onemocnění, jehož prognózu podstatně ovlivňuje spolupráce pacienta, jeho životní styl a dobrá informovanost.

 

Informovanost pacientů s virovou hepatitis C

Dotazník zjišťující úroveň znalostí o virové hepatitidě typu C jsme dali vyplnit 12 pacientům léčeným na mužském oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Většina z nich věděla o svém onemocnění virovou hepatitidou typu C déle než deset let. Dotazník uvádíme v příloze.

* Co se přenosu infekce týče, odpovídali respondenti většinou správně. Často ale podceňovali tetování, piercing a hlavně sdílení holícího náčiní.

* Naprostá většina respondentů odpovídala správně, že existuje více typů onemocnění.

* Na otázku, co zvyšuje naději na vyléčení, odpovídali respondenti většinou správně, že abstinence od alkoholu a drog a spolupráce s odborníky na léčení jaterních onemocnění.

* V celé polovině souboru respondenti chybovali v odpovědi na otázku, co znamená hepatální poradna.

* U otázky týkající se diety jsme zaznamenali u části respondentů tendenci podceňovat tučná jídla a přepálené tuky.

* Třetina respondentů nevěděla, co jsou hepatoprotektiva.

Z výše uvedené ankety vyplývá, že ani u pacientů s léta trvající virovou hepatitidou nelze předpokládat perfektní znalosti. Je také třeba se vyvarovat používání cizích slov nebo tyto výrazy srozumitelně vysvětlit. To se týká pojmů „hepatální poradna" a „hepatoprotektiva".

 

Materiály v příloze

1. Text „Důležité informace o chronické žloutence typu C a B" je možné použít jako doklad o tom, že byl pacient náležitě informován, i jako tištěnou informaci, kterou dostane pacient pro svoji potřebu. Nelze totiž předpokládat, že si vše podstatné jedinec zapamatuje při předání samotné ústní informace.

2. „Test znalostí o žloutence typu C" lze použít k ověření si znalostí o tomto onemocnění.

 

Literatura

Kapla J, Gebouský P. Infekce u nitrožilních uživatelů drog. Zdravotnické noviny, Lékařské listy 2004, citováno podle internetové verze publikace.

Vitouš A, Hobstová J. Infekční onemocnění problémových uživatelů drog hospitalizovaných na Infekčním oddělení FN Motol v období 2002-2005. Klin Mikrobiol Inf Lék 2007; 13: 70-75.

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

Oddělení léčby závislostí - muži

Psychiatrická nemocnice Bohnice

181 02 Praha 8

 

 

 


Důležité informace o chronické žloutence typu C a B

 

Byl jsem informován o tom, že u mě byla zjištěna žloutenka typu C / typu B (nehodící se škrtne).

Zároveň beru na vědomí následující skutečnosti:

 

Důležitá fakta

* Žloutenky tohoto typu jsou přenosné zejména krví a sexuálním stykem. Je možný také přenos z těhotné ženy na novorozence.

* U žloutenky typu C existuje šest podtypů a je možné se nakazit více subtypy této nemoci zároveň, což může naději na vyléčení podstatně zhoršit.

* Zdravý způsob života a spolupráce při léčbě zvyšují naději na úplné vyléčení. Jestliže člověk žije zdravě, je pravděpodobnější, že organismus infekci překoná. Navíc bývá po asi roční abstinenci možné nasadit účinné léky (virostatika), které naději na vyléčení dále zvyšují.

* Zneužívání alkoholu velmi škodí. Alkohol zvyšuje riziko přechodu žloutenky typu C do jaterní cirhózy, případně až do rakoviny jater, čímž se naděje na vyléčení podstatně snižuje.

 

Praktické důsledky

* Je třeba abstinovat od všech drog i od alkoholu.

*Je třeba se vyhýbat nitrožilní aplikaci drog a prostředím, kde k tomu dochází.

* Je třeba používat vlastní holicí a jiné předměty určené k osobní hygieně (např. zubní kartáčky), vyhnout se tetování, piercingu a aktivitám, při kterých dochází k porušení kůže.

* Riskantní je sdílet s někým jídlo nebo kuřivo (např. kousat do jednoho jablka nebo kouřit jednu cigaretu).

* Sexuální partnerka nebo partner by měli být o onemocnění partnera informováni, měli by si nechat provést příslušná vyšetření, případně absolvovat očkování proti žloutence typu B, které je dostupné. Při sexuálním styku je namístě opatrnost, např. je vhodné používat dva prezervativy.

* Je třeba soustavně spolupracovat s odborníky na léčení jaterních onemocnění a řídit se jejich pokyny. Jedná se zejména o hepatální poradny, kde jsou specialisté pro léčbu těchto onemocnění.

* Co se týče dietních opatření, doporučuje se vyhýbat smaženým a příliš tučným jídlům a přijímat dostatek vitaminů. Vhodné mohou být i léky chránící jaterní tkáň (tj. hepatoprotektiva). Doporučuje se také přijímat dostatek vody a vyhýbat se lékům, které zatěžují játra (např. některým lékům proti bolestem).

* Při dodržování výše uvedených doporučení je naděje na úspěšnou léčbu této nemoci většinou příznivá.

 

 

Poznámka

Vaše další dotazy týkající se této nemoci zodpoví váš ošetřující lékař nebo odborník v hepatální poradně.

 

 

 

Datum

 

 

Podpis pacienta.

Svým podpisem zároveň stvrzuji, že jsem lékaři mohl klást dotazy podle vlastního uvážení.

 

 

 

Podpis lékaře, případně svědků.

 

 

 

1. kopie pacient

2. kopie do dokumentace

 

 

 

 

Test znalostí o žloutence typu C

(Správné odpovědi zde podtrženy, ve verzi testující znalosti pacientů je třeba podtržení odstranit.)

 

Váš věk:

Jak dlouho víte o svém onemocnění žloutenkou typu C:

 

U následujících otázek zatrhněte jednu nebo více správných odpovědí.

 

1. Jakými cestami se žloutenka typu C nejčastěji přenáší?

A. Krví

B. Nechráněným sexem, zvláště jestliže dojde k porušení sliznic.

C. Piercingem nebo tetováním.

E. Sdílením holícího náčiní nebo kartáčků na zuby.

G. Kouřením jedné cigarety

F. Vodou.

G. Nevím.

 

2. U žloutenky typu C:

A. Existuje pouze jeden typ.

B. V Česku existuje pouze jeden typ, i když se jich ve světě vyskytuje více.

C. Existuje více typů, proto je možné se nakazit více typy této nemoci zároveň.

D. Nevím.

 

3. Co zvyšuje nadějí na vyléčení?

A. Abstinence od nitrožilních drog.

B. Abstinence od alkoholu.

C. Spolupráce s odborníky na léčení jaterních nemocí.

D. Vyhýbání se přepáleným tukům a dostatek vitaminů.

F. Nevím.

 

4. Hapatální poradna znamená

A. Poradnu pro léčení infekčních onemocnění.

B. Poradnu, kde se léčí pouze žloutenky.

C. Poradnu, kde se léčí jaterní nemoci.

D. Poradu, pro drogové závislé.

E. Poradu, která poskytuje všeobecné rady ohledně životního stylu.

F. Nevím.

 

5. Dieta u žloutenky typu C

A. By měla obsahovat dostatek vitaminů a vody.

B. By měla být přiměřená výdeji energie.

C. By neměla být příliš tučná.

D. By neměla obsahovat přepálené tuky, ty vznikají při dlouhém a opakovaném smažení.

E. By neměla obsahovat ovoce.

F. By neměla obsahovat kořenovou zeleninu.

G. By neměla obsahovat luštěniny.

H. Nevím.

 

6. Hepatoprotektiva jsou

A. Léky, které zlepšují vstřebávání potravy.

B. Léky, které ničí virus žloutenky typu C.

C. Léky, které snižují riziko, že dojde k infekci touto chorobou.

D. Léky, které vyvolávají imunitu proti žloutence typu C.

E. Léky chránící jaterní tkáň. Ty jsou užitečné, ale žloutenku přímo neléčí.

F. Nevím.

 

7. Sem napište další otázky týkající se tohoto onemocnění, které vás zajímají:

 

 

 

Komentáře

 

10.03.2019 06:41 | yanmaneee
kyrie 4 shoes polo ralph lauren yeezy boost 700 lebron 15 shoes nike jordans ultra boost jordans yeezy boost jordan shoes yeezy boost michael kors handbags kate spade handbags nike air max 95 adidas ultra jordan 11 nike air max 270 supreme clothing reebok outlet yeezy shoes coach outlet curry 6 stephen curry shoes coach outlet online longchamp bags supreme clothing lacoste nike sneakers for women michael kors handbags curry 4 adidas tubular nike air max yeezy shoes timberland outlet supreme hoodie michael kors bags asics shoes golden goose kd shoes yeezy boost 350 v2 moncler outlet yeezy boost michael kors outlet michael kors handbags yeezy shoes ralph lauren uk curry 5 shoes hogan outlet online curry 6 shoes basketball shoes yeezy lacoste outlet kyrie 5 shoes mbt shoes outlet michael kors outlet online yeezy air max 270 yeezy boost 350 v2 fake rolex watches nike max michael kors golden goose outlet golden goose outlet kyrie 5 adidas tubular hermes handbags bag nike flyknit asics running shoes calvin klein outlet nike huarache red bottom shoes michael kors outlet calvin klein outlet online balenciaga sneakers coach handbags golden goose jordan 11 retro adidas superstars off white shoes coach outlet vans shoes nike sneakers for men yeezy boost 350 off white birkin bag yeezy boost air max 95 michael kors purses air jordan kobe byrant shoes westbrook shoes vapormax nike air max ferragamo belts balenciaga lebron james shoes nike flyknit racer kyrie 3 fitflops sale clearance replica rolex adidas ultra boost adidas stan smith kobe 11 mlb jerseys valentino shoes golden goose sneakers kyrie shoes michael kors outlet fila golden goose outlet lebron 16 red bottoms baseball jerseys yeezy boost 350 v2 nhl jerseys nike shox air jordan 13 jimmy choo shoes kyrie 4 nba jerseys michael kors handbags outlet golden goose sneakers paul george shoes michael kors factory outlet air max 2019 valentino golden goose sneakers nmd russell westbrook shoes coach outlet adidas nmd michael kors outlet nike basketball shoes coach outlet longchamp handbags balenciaga shoes yeezy boost 500 off white hoodie yeezys balenciaga triple s fila shoes retro jordans curry 4 supreme clothing curry 6 shoes lebron 16 shoes jordan shoes off white chrome hearts online michael kors handbags nike air max 90 bape hoodie jordan retro 12 supreme hermes belt goyard handbags nike air max air max 90 nike air huarache ferragamo belt air jordan fila shoes air max timberland boots golden goose outlet rolex replica nike air max fila sneakers curry shoes michael kors outlet lebron 16 caterpillar boots moncler jackets nike foamposite yeezy boost 350 v2 jordan sneakers jordan 12 golden goose outlet golden goose sneakers ferragamo belt lebron shoes kevin durant shoes nike epic react off white clothing gucci belts yeezy boost 350 coach factory outlet birkin bag kobe sneakers jordan shoes michael kors handbags fitflops jordans bape hoodie off white x jordan 1 goyard handbags chrome hearts Kanye West shoes michael kors outlet yeezy 700 air jordans yeezy boost 350 fila disruptor jordan shoes nike air force yeezy boost jordan shoes yeezy boost 350 jordan shoes nike cortez yeezy boost 350 lebron 11 yeezy shoes michael kors factory outlet online michael kors michael jordan shoes nike air max 2018 nfl jerseys moncler jacket michael kors outlet kobe shoes nike shox for men yeezy boost 350 golden goose fila shoes nike react adidas yeezy adidas yeezy nike air max 95 mbt shoes online cheap jordans hermes bags lebron 16 adidas stan smith shoes nike shoes yeezy boost 350 louboutin shoes hermes online shop chrome hearts online off white jordan 1 nike air max 95 cheap jordans hermes handbags supreme t shirt lacoste polo shirts chrome hearts outlet kd 10 coach outlet online nike air max 2019 adidas gazelle mbt shoes golden goose fila jordan 6 yeezy 500 james harden shoes russell westbrook shoes adidas yeezy moncler jackets fila michael kors handbags jordan retro longchamp outlet kd 11 fila lacoste polo jordan 4 offwhite michael kors outlet online nike kd 11 nike cortez men hogan outlet red bottom heels nike sneakers jordans kobe basketball shoes gucci belt cheap nba jerseys michael kors outlet online hermes belt lebron 10 off white shoes longchamp balenciaga shoes nike react supreme clothing retro jordans michael kors michael kors outlet nfl store kobe 9 coach factory outlet kobe 9 kyrie 5 kyrie irving shoes curry 4 shoes hermes birkin kobe 11 coach outlet sale curry 6 shoes zx flux cheap mlb jerseys yeezy boost 350 yeezys 100% real jordans for cheap adidas superstar lebron shoes jordan retro 6 yeezy 500 kobe shoes yeezy shoes yeezy boost 350 hermes handbags nike lebron 16 curry 6 harden shoes off white clothing supreme clothing off white yeezy boost 350 v2 supreme hoodie goyard bags hermes belt canada goose jacket christian louboutin kd 11 ysl handbags golden goose ralph lauren uk yeezy boost adidas zx flux jordan 13 yeezy shoes chrome hearts birkin bag air force 1 nike epic react adidas tubular shadow air jordan air jordan 4 supreme hoodie air max 95 kd shoes off white nike yeezy boost hermes belts for men fake rolex michael kors handbags lacoste online shop fake rolex fila shoes adidas tubular ferragamo belts off white hoodie converse outlet store michael kors outlet michael kors outlet online kd 11 shoes nike air force 1 cat boots supreme outlet michael kors bags balenciaga cheap jordans hermes outlet online lacoste polo supreme new york kd shoes cheap jordans longchamp bags nike hyperdunk louboutin shoes uk goyard bags lebron 16 shoes curry 5 nike huarache cheap nfl jerseys goyard birkin bag longchamp handbags off white clothing michael kors uk nike vapormax cheap jordans balenciaga shoes yeezy shoes converse outlet westbrook shoes canada goose kyrie 5 shoes air yeezy yeezy golden goose reebok shoes adidas yeezy boost hermes handbags for sale ysl chrome hearts cheap nba jerseys jordans nike air max 2017 yeezy boost 350 v2 lebron 15 balenciaga michael kors outlet curry 4 curry 5 curry 6 air max 95 vans outlet coach outlet sale air max 2018 yanmaneee
27.09.2017 06:09 | Jon Davis
Shoes can be a fashion assertion that can increase fashionable factors to any ensemble. A great pair associated with shoes can provide you with a supplementary improve connected with self-assurance with your phase. In today's world your shoe marketplace has multiplied having the ability to get shoes on the net. There are many benefits of purchasing shoes on-line for example far more choices, excellent offers, and even more comfort and ease while buying from your Fidget Spinner own property.A wide range of options is really a shoe buyers dream.There usually are a huge number of shoes available on the web with a new click of one's convenience. Any shoe through convenience to be able to attractive to stylish is found with uncomplicated engines like google along with advertising galore. Do not Skechers UK know better option to obtain shoes online is the initial types which are difficult to acquire from the stores. In a shop you are just granted some collection of shoes that could certainly not match your vogue demands. In no time of the shoe directory site on the net you can actually begin to see the increased choices for sale shoes on-line. Simply looking by way of pictures, you are able to Ralph Lauren Outlet hunt down the actual seem you are searching for. World wide web shoe shops have accessibility to huge manufacturing facilities providing the fashions as well as styles you will need. As opposed to standing in price range for the staff to find in their safe-keeping space a web based keep incorporates a drop down menus that could display readily available dimensions. It truly is easier get a range of sizes, styles and colors once the options to purchase shoes on the net.Buy shoes internet and receive wonderful deals.When you acquire shoes on the internet you'll find good sales gives at only with regards to every website you stop by. The internet Nike Cortez shoe companies are very aggressive so often retailers offer reductions, benefits, money back, discounts as well as devotion applications to accomplish customer satisfaction. You can easily locate discount codes in addition to examine handles a number of merchants all at once. There are numerous coupon code sites which publish the top discounts so that you can make sure you are preserving more cash while looking popular. Starting the process of to acquire Clarks Shoes shoes on the net gives you the actual management of finding bargains.There is a lot more security in choosing to obtain shoes on the net.Dealing together with packed areas, chaotic dealer personnel and also combating for airport parking spaces could be a hassle when coming to the supermarket to get the latest shoe styles. While sitting in the comfort of your own property, it can be much more convenient to get shoes on the net. It's really a way to save time after you do not need to go from one store to Rihanna Puma another to locate what is trending. The majority of on the internet shoe stores have a Completely total satisfaction return policy; this too will save you a journey to the store if you have second thoughts concerning your obtain. With all the convenience as well as a get worried cost-free Michael Kors Outlet buy it is not difficult to get shoes on the web.There are numerous luxuries to purchase shoes on-line such as far more alternatives, good discounts, plus much more comfort when you purchase shoes on-line. Find the most recent variations and turn into a fashion leader along with your on the net shoe looking. The key may be the one you have and you may function as awe of the your pals while moving outside in your shoes.
21.09.2017 02:28 | Ann Perez
11.08.2017 03:51 | Bruce Aaron
Ed hardy shoe became a Adidas Yeezy Boost 350 v2 white popular foot or so accessory nowadays in this actually innovating the latest fashions, the actual intention connected with military sneaker is very distinct. Actually, overcome sneaker can be extremely a little more about performance when compared with style. What is exclusive with regards to beat running shoe that will make these people delicious intended for Yeezy Boost 750 troops, and exactly how have they modified as well as improved upon over time?First of, a type of combat shoe may be utilised by troops in the course of much of Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids history, way back to this particular hobnail sneaker in the Roman military services. These types of shoe focus on put on for Yeezy Boost 350 v2 white the duration of fight in lieu of pertaining to display, since the shoes donned by simply armed service staff members during parades and special events. The standard lace-up combat boot is considered the most typical, even though modifications are actually suitable for particular Yeezy Boost 350 v2 cream applications, including these for assorted sorts of military (bounce sneaker as well as tanker sneaker, for example), along Adidas Yeezy 750 Boost with sneaker pertaining to special situations in which soldiers may need to 03 (like marketplace boot, winter weather boot, along with wilderness footwear).Combat sneaker are created for performance and provide a number of solutions towards the person. Besides unbelievable base safety which Yeezy Boost 950 is plenty of pertaining to tough as well as robust settings, beat boot likewise have a variety of examples of grasp along with ankle stableness that assist soldiers Adidas Yeezy Boost 750 maintain sure ground in hazardous or even elusive places.Most battle footwear are generally waterproof, disallowing pertaining to seapage into your shoe that induce a new fungus to create around Yeezy Boost the soldiers foot, yet while doing so, the content can certainly provide air-flow for that pores and skin to ensure sweat and warm will not be kept in. Nevertheless these types of footwear are constructed with a new synthetic leather that has Adidas Yeezy Boost been chemical treated or perhaps solidified, modern footwear tend to be which includes Kevlar and also nomex since products Adidas Yeezy Boost 350 v2 from the area sections on the footwear to help you hold on to any tough build while giving additional air-flow for your feet.In yesteryear, beat sneaker given assistance for being unpleasant with the person wearing them and when not properly in shape to the persons ft, can have possibly already been painful. Nevertheless, today's Infantry Fight running shoe Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra utilized in the us happen to be significantly enhanced for convenience in addition to performance. These kinds of new designs incorporate high heel in addition to foot support and employ Gore-Tex sealing for better security Adidas Yeezy Boost 550 , and they've got also been Yeezy Boost 350 v2 customized to adjust to just like the new civilian sneaker that many tend to be sporting to be a trend assertion right now, supplying added comfort to your wearer.Among other things, when you choose a pair of combat sneaker, whether they are for emergency education, precise beat, or merely intended for fashionability, you should search for http://www.yeezyboost750shoes950.com/ numerous specifics. The main part of the running shoe could be the manner in which it fits the feet. In the event the Adidas Yeezy Boost 350 v2 black fight boot is in the least little bit not comfortable, you shouldn't purchase it. Fight sneaker are certainly not made Yeezy 350 v2 to grow and adapt to is very important of the legs like several footwear is. They can be designed to end up being sturdy in addition to stable along with little offer in order that they past and gives appropriate protection for a long Yeezy 750 Boost period. Ensure the boot are of a great, robust synthetic leather which is not more likely to grow to be threadbare using some a few months moment. Bear in Adidas Yeezy 350 Boost mind, especially if you are usually buying the shoe for usage inside armed service, your own boot may go by way of a great deal of battle, causing a lot of wear and tear, and in addition they will Adidas Yeezy Boost be able to stand up to these difficulties. Make certain the particular examiner in the running shoe are generally durable, without having chips as well as wholes, and supporting being forced. Should the shoe Adidas Yeezy Boost 950 certainly not cross inspection, keep these people at the rear of. There are numerous frames these days, and doubtless a couple of hundred of those have the same things for the menus, as it were. For that reason, construction selection http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ for making would be both coloration or size your shoe.Today, you can observe Erectile dysfunction Hardy shops from time to time specifically around the Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream globe. If you're planning to choose any Ed Robust Product as a present for ones people as well as good friends, you can Yeezy Boost 350 v2 black also purchase on the internet, simply just check out your Impotence problems Resistant web store for additional savings as well as save your valuable income right away! All the best .!
06.05.2017 03:52 | qqqqqing
qqqqqing20170506

cheap nba jerseys

true religion sale

cheap oakley sunglasses

coach handbags

michael kors outlet online

futbol baratas

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

ray bans

coach outlet

michael kors outlet

rolex watches

hermes outlet store

cartier watches for women

michael kors outlet online

hollister clothing

michael kors outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

coach outlet

kate spade outlet

true religion outlet

michael kors factory outlet

reebok shoes

polo outlet

jordan shoes

nike air max 90

louis vuitton borse

coach outlet store online

michael kors outlet

asics

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors uk

cheap oakley sunglasses

pandora outlet

coach factory outlet

louis vuitton handbags

michael kors

cheap oakley sunglasses

burberry outlet

hollister clothing

cheap ray ban sunglasses

true religion outlet

nike shoes

michael kors handbags

true religion jeans

coach outlet online

kobe shoes

fitflops sale clearance

nike store uk

michael kors outlet

coach outlet online

ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

louis vuitton outlet

coach outlet online

christian louboutin outlet

fred perry polo shirts

coach outlet online

ray ban sunglasses

prada handbags

michael kors outlet

michael kors outlet

mont blanc outlet

longchamp

swarovski uk

gucci outlet

valentino shoes

marc jacobs sale

ferragamo shoes

michael kors outlet clearance

true religion jeans

swarovski jewelry

cleveland cavaliers jerseys

coach factory outlet

adidas shoes

soccer jerseys

replica watches

michael kors handbags

cleveland cavaliers jersey

michael kors uk

oakley sunglasses

mulberry handbags

mbt shoes outlet

coach outlet clearance

gucci borse

michael kors outlet online

ray ban sunglasses uk

adidas uk

christian louboutin outlet

coach outlet

jerseys wholesale

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

nba jerseys wholesale

burberry outlet store

kate spade handbags

longchamp handbags

nba jerseys

kobe bryants shoes

ralph lauren uk

mont blanc pens

ralph lauren outlet

coach outlet online

instyler ionic styler

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

coach outlet store online

adidas nmd

mulberry bags

louis vuitton uk

nfl jersey wholesale

hermes outlet

louis vuitton outlet

michael kors

cheap oakley sunglasses

football shirts

rolex outlet

michael kors handbags

louis vuitton

polo ralph lauren

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

cheap oakley sunglasses

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

ray-ban sunglasses

michael kors outlet

cheap jordans for sale

pandora outlet

louis vuitton

michael kors outlet

nike store uk

ray ban sunglasses

true religion jeans

cheap snapbacks

louis vuitton uk

rolex watches

sac louis vuitton pas cher

true religion jeans

ralph lauren uk

mlb jerseys

nike roshe

polo ralph lauren

supra shoes

oakley sunglasses sale

oakley sunglasses

nike shoes

tory burch outlet stores

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap jordan shoes

coach outlet

borse gucci

coach outlet

nike shoes uk

puma outlet

louis vuitton

louis vuitton

cheap mlb jerseys

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

michael kors canada

oakley sunglasses

ralph lauren polo

oakley sunglasses

beats headphones

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

coach outlet

true religion outlet

longchamp outlet

adidas outlet store

michael kors outlet

coach outlet online coach factory outlet

true religion outlet

coach outlet online

michael kors outlet clearance

louis vuitton outlet online

louis vuitton

nike trainers

true religion jeans

polo outlet

cheap jordans

cheap jordan shoes

coach outlet

jordan shoes

los angeles lakers

montblanc pens

christian louboutin outlet

cheap nfl jerseys

louis vuitton outlet online

ralph lauren polo

oakley sunglasses wholesale

coach outlet online

cheap jordan shoes

gucci outlet

true religion jeans

ferragamo shoes

longchamp outlet

michael kors wallets

nfl jerseys

lacoste polo shirts

nike uk store

pandora charms

coach outlet

adidas outlet

coach outlet

cartier watches

oakley sunglasses

ferragamo shoes

ysl outlet online

ecco outlet

hollister

swarovski jewellery

coach outlet store online

coach outlet store

coach outlet online

michael kors outlet clearance

christian louboutin sale

rolex watches outlet

ferragamo outlet

mlb jerseys wholesale

ralph lauren shirts

juicy couture tracksuit

ecco shoes

kate spade

nike roshe run

coach outlet

jordan shoes

vans shoes

ralph lauren polo

cheap jordans free shipping

gucci outlet

christian louboutin online

pandora jewelry

coach outlet online

louis vuitton handbags

coach outlet

polo outlet

snapbacks wholesale

coach outlet store online

swarovski jewelry

fitflops shoes

michael kors handbags clearance

kate spade uk

tods outlet

fitflops sale clearance

air max 90

tory burch outlet online store

michael kors outlet

polo ralph lauren

louis vuitton outlet online

nike blazer pas cher

cheap ray ban sunglasses

swarovski crystal

coach factory outlet

michael kors canada

louis vuitton

fred perry polo

cheap nba jerseys

michael kors outlet clearance

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

longchamp outlet

nike free 5

oakley sunglasses

polo ralph lauren

prada outlet

louis vuitton handbags

soccer jerseys

michael kors outlet online

mulberry bags

true religion canada

polo outlet

nfl jersey

michael kors outlet

polo ralph lauren

louis vuitton handbags

ray bans

coach outlet store online

michael kors outlet clearance

nike trainers

michael kors outlet

louis vuitton outlet

soccer cleats

air max uk

coach factory outlet

marc jacobs outlet

louis vuitton outlet

swarovski crystal

hollister clothing

rolex watches

soccer jerseys wholesale

cheap oakley sunglasses

foamposite shoes

links of london jewellery

fitflops

michael kors outlet online

qqqqqing20170506
20.04.2017 08:45 | lzm

pandora jewelry

coach factory

kate spade handbags

Burberry outlet online

coach outlet

Nike Jordans

yeezy boost 350

michael kors purses

pandora necklace charms

ralph lauren

pandora rings sale

burberry australia

abercrombie outlet

Prada Factory Outlet

nike outlet

coach outlet online

prada us

michael kors outlet

nike shox shoes

moncler outlet

oakley outlet

coach outlet

salomon hiking shoes

ray ban sunglasses

Coach Sunglasses Outlet

kate spade

huarache nike

michael kors uk

ray-ban sunglasses

michael kors

huaraches

pandora charms black friday

abercrombie outlet

michael kors outlet

kate spade bags outlet

cheap coach purse

pandora rings

michael kors outlet

longchamp outlet

pandora rings

michael kors outlet

Kate Spade Australia

nfl jerseys

prada outlet online

pandora charms

kate spade bags

michael kors purses on sale

pandora rings

Hugo Boss Outlet

Nike Air Jordan

burberry outlet

kate spade outlet

Ralph Lauren Polo

michael kors wallet

paul smith sale

hockey jerseys

ray ban prescription glasses

prada sunglasses

louis vuitton outlet

flash sunglasses

michael kors outlet

pandora bracelet

basketball jerseys

abercrombie outlet

official prada site

michael kors outlet online

pandora charms

michael kors outlet

prada outlet

pandora rings

timberland uk

mlb.com

coach bag

burberry scarfs

nike basketball shoes

pandora australia

coach outlet

burberry online

canada goose jacket

landinggear

prada outlet

oakley frogskins

prada outlet

canada goose sale

coach outlet store

yeezy boost 350

Coach Outlet

burberry outlet

pandora charms sale

pandora necklaces

salomon shoes

michael kors bags

Hugo Boss Online

coach outlet

air jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet

nike store

hermes bag

pandora bracelet

polo outlet online

kate spade

Nike Hyperdunk 2015

moncler jacket mens

Adidas Yeezy Boost 350

china factory sale

Coach outlet online

pandora uk

pandora charms

michael kors outlet bags

beats by dre

michael kors us

prada handbags

coach outlet

michael kors outlet

Michael Kors Outlet

michael kors totes

Nike Hyperdunk Shoes

nike id

michael kors outlet online

coach bags

coach factory outlet

cheap ray ban sunglasses

rayban aviator

chanel bag

jimmy choo australia

prada bag

ray ban outlet

michael kors outlet online

authentic prada outlet online

prada handbags

sunglasses hut

china wholesale

pandora uk

piumini moncler replica

michael kors outlet

prada outlet online

moncler jacket

michael kors outlet

michael kors australia

louis vuitton outlet

michael kors outlet

kate spade bags

moncler coats

baseball jerseys

sunglasses sm

coach australia

Hyperdunk 2016

louis vuitton australia

coach outlet

michael kors black friday

football jerseys

Mizuno Running Shoes

Longchamp Outlet

coach handbags

ray-ban sunglasses

mlb shop

pandora rings

ray ban sunglasses

moncler outlet

moncler sale

nike air huarache

michael kors purses outlet

burberry scarf

michael kors online

coach sunglasses for women

Nike KD 8

tiffany and co

pandora jewelry

michael kors outlet

moncler uk

michael kors

michael kors outlet

pandora princess ring

michael kors italy

kate spade black friday

coach carter

coach diaper bag

abercrombie and fitch

Jordan Retro

official prada site

nike shox

sunglasses outlet

adidas australia

Canada Goose Outlet

coach outlet online

kate spade outlet

yeezy boost 350

air jordan retro

mens sunglasses

22.03.2017 10:29 | asdf

asics shoes

moncler outlet

prada us

mlb shop

Kate Spade Australia

coach australia

Oakley Holbrook

michael kors outlet

ray ban online

mens sunglasses

flash sunglasses

coach bags

Nike Hyperdunk 2015

Michael Kors Outlet

coach factory outlet

rayban aviator

hermes bag

burberry us

baseball jerseys

pandora.com

michael kors outlet

kate spade outlet

coach outlet

prada outlet online

snow boots

michael kors online

mlb shop

michael kors black friday

louis vuitton outlet

salomon shoes

nfl jerseys

coach outlet

ray ban clubmaster

michael kors outlet

michael kors outlet

sunglasses outlet

Yeezy 350

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

pandora charms

louis vuitton factory outlet

nike outlet

abercrombie outlet

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

pandora princess ring

prada bags

coach factory outlet

burberry outlet

moncler jacket mens

Chanel Outlet

michael kors handbags

moncler down jackets

kate spade outlet online

yeezy boost 350 shoes

beats headphones

pandora rings

bercrombie Nederland

michael kors bags

canada goose sale online

Prada Factory Outlet

moncler uk

michael kors outlet

landinggear

Hugo Boss Online

veronique billat

authentic prada handbags outlet

abercrombie outlet us

michael kors tote

Michael Kors Outlet

michael kors outlet

kate spade bags outlet

major league baseball

michael kors bags

kate spade canada

louis vuitton outlet

Ralph Lauren

louis vuitton outlet

pandora charms

prada outlet online

baseball jerseys

burberry outlet canada

coach outlet

burberry online

louis vuitton outlet

pandora rings

michael kors outlet

abercrombie outlet

top sunglasses

yeezy boost 350

nike air huarache

Nike Hyperdunk Shoes

michael kors factory outlet

abercrombie and fitch

nike jordan shoes

burberry australia

pandora ring

17.02.2017 03:07 | xukaimin
2017.2.17xukaimin

michael kors handbags

nike air max 90

ray ban glasses

michael kors outlet online

puma sneaker

heat jerseys

birkenstock sandals

converse outlet

bengals jerseys

authentic louis vuitton handbags

tommy hilfiger clothing

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton

calvin klein outlet

michael kors

ralph lauren polo shirts

hermes scarf

air jordan shoes

cheap jordans

supra shoes

michael kors outlet clearance

true religion jeans

polo ralph lauren

louis vuitton outlet online

cheap nba jerseys

coach outlet store online

coach handbags

tiffany jewelry

true religion jeans

montblanc pen

adidas ultra boost running shoes

coach outlet online

louboutin outlet

polo ralph lauren uk

louboutin shoes

ray ban sunglasses outlet

michael kors handbags

true religion outlet

timberland boots outlet

longchamp pas cher

tod's shoes online

cheap ray bans

ralph lauren polo shirts

spurs jerseys

louis vuitton handbags

ray bans

fitflops shoes

nike air force 1 high

michael kors bags

louis vuitton outlet stores

coach outlet

le coq sportif usa

kate spade outlet

fitflop shoes

oakley vault

louis vuitton

adidas yeezy 350 v2

wizards jerseys

louboutin pas cher

michael kors outlet online

mlb jerseys cheap

fila shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

discount ray ban sunglasses

michael kors purses

tory burch sale

instyler curling iron

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap nfl jerseys

air jordan shoes

nike roshe flyknit

lebron 13 shoes

oakley vault

ray ban eyeglasses

nfl jerseys cheap

christian louboutin sale

nike cortez ultra

toms shoes

michael kors outlet clearance

nike huarache black

nike air max

cheap nhl jerseys

mont blanc

uggs outlet

cheap vans shoes

rolex watches

michael kors outlet online

cheap pandora jewelry

replica rolex watches

lee jeans wholesale

2017.2.17xukaimin

14.01.2017 07:43 | chenlixiang
http://www.atilioboron.com.ar/2014/01/ante-la-ofensiva-de-los-oligopolios.html http://hipzmag.com/index.php?option=com_ccboard
14.01.2017 07:43 | chenlixiang
http://www.atilioboron.com.ar/2014/01/ante-la-ofensiva-de-los-oligopolios.html http://hipzmag.com/index.php?option=com_ccboard
29.12.2016 05:14 | lzm

air jordan shoes

Official Ralph Lauren UK Online Store

ralph lauren uk

burberry outlet canada

baseball jerseys

burberry outlet

moncler down jackets

Coach Outlet Store

canada goose jacket

coach sunglasses

oakley sunglasses

prada handbags

hermes bag

yeezy boost 350

coach outlet

Polo Ralph Lauren

burberry outlet

ray ban sunglasses

bercrombie Nederland

burberry scarfs

pandora rings

ray ban glasses

R.B Sunglasses

louis vuitton outlet

air jordan shoes

michael kors purses outlet

pandora jewelry

coach outlet,coach factory

chanel australia

adidas shoes

nike shoes

ugg boots

coach outlet

air yeezy shoes

kate spade bags

michael kors australia

pandora jewelry

pandora rings

michael kors outlet online

official michael kors

burberry

ray ban polarized

polo outlet

nike shoes

kate spade outlet

burberry outlet canada

michael kors tote

adidas yeezy boost 350

Mizuno Running Shoes

prada sunglasses

landing gears

coach factory

coach handbags

burberry us

michael kors purses

nike lebron shoes

pandora jewelry

prada purses

Basketball shoes

ray ban outlet

Jordan retro

sac longchamp

kate spade UK

Coach outlet online

Prada Shopper Tote

ugg boots uk

longchamps

coach

asics kayano

sunglasses hut

asics gel kayano

kate spade bags outlet

piumini moncler replica

hermes birkin price

coach handbags

Michael Kors Outlet

burberry outlet online

nike com

michael kors uk

mlb.com

prada outlet

coach purses

michael kors

michael kors outlet

coach online

michael kors outlet

paul smith sale

nike shoes australia

nike jordan

moncler outlet

longchamp bag

michael kors outlet

ugg boots uk

MCM Outlet

yeezy boost 350

coach outlet

abercrombie fitch

prada outlet online

coach outlet

ugg slippers

adidas australia

ray ban online

pandora princess ring

sunglasses outlet

kate spade outlet

kate spade

beats by dre

coach outlet

huaraches shoes

abercrombie paris

nike jordan shoes

kate spade canada

oakley sunglasses

CHanel Factory Outlet

Ralph Lauren Polo

paul smith

coach factory outlet

moncler jacket

B Derbyshire

prada outlet

ray ban wayfarer

michael kors outlet

longchamp backpack

true religion

burberry outlet

burberry canada

brand sunglasses

michael kors outlet

pandora charms sale

pandora rings

official prada site

coach online

asics gel

michael kors

pandora australia

longchamp sac

coach diaper bag

ray ban prescription sunglasses

ugg boots sale

prada bags

michael kors purses on sale

prada bags

nike huarache shoes

air jordan retro

michael kors outlet

uggs outlet

pandora australia

wholesale

pandora rings

mk handbags

huarache nike

coach outlet online

tiffany co

veronique billat

abercrombie and fitch

ray-ban sunglasses

kate spade bags

ugg boots

polo outlet online

prada glasses

Oakley Outlet

Hugo Boss Outlet

burberry outlet

ray ban eyeglasses

michael kors uk

michael kors outlet

balenciaga us

Nike Lebron Shoes

Mizuno Shoes

mlb shop

oakley australia

michael kors us

Michael Kors Watches

Oakley Holbrook sunglasses

nike jordan shoes

prada tote

moncler coats

Mizuno Shop

nike shox shoes

michael kors outlet

abercrombie outlet

kate spade black friday

cheap basketball shoes

ray-ban sunglasses

china wholesale

coach factory outlet

michael kors outlet

burberry outlets

nfl shop

mk bags

nike shox

michael kors outlet online

mlb shop

abercrombie outlet us

Nike Jordans

sunglasses hut

nike air huarache

coach outlet

canada goose jacket

burberry scarf

Burberry Outlet

adidas australia

coach factory outlet online

michael kors outlet

Coach Outlet Online

prada handbags

louis vuitton australia

hermes birkin

coach bag

michael kors handbags

kate spade outlet

Billat

kate spade outlet

michael kors outlet

ray ban clubmaster

michael kors bags

nike outlet

nike outlet

michael kors handbags

Ralph Lauren Polo

burberry outlet

ugg uk

burberry canada

moncler outlet

clk benz

burberry outlet online

moncler clothing

nike id

Oakley Holbrook

nike shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses

prada online

burberry outlet online

coach australia

michael kors australia

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet bags

Kobe 9 Shoes

major league baseball

coach outlet

coach shoes

Nike KD 8

abercrombie us

kate spade purses

michael kors outlet

kate spade outlet online

ralph lauren shirts

Nike Lebron 12

michael kors

chanel tote bag

snow boots

Jordan Retro

Burberry Factory Outlet

moncler jacket mens

Prada Outlet

pandora bracelet

canada goose outlet

nike air max

Michael Kors Watches Outlet

hermes uk

cheap moncler jacket

shoes online sale

nike jordan shoes

coach outlet

asics shoes Australia

Chanel Outlet

pandora uk

nike store

nike outlet

michael kors outlet

MIZUNO Shop US

Hugo Boss Store

coach outlet

louboutin shoes

pandora australia

michael kors outlet

ugg uk

ray ban sunglasses

moncler jacket

Prada bags

michael kors outlet store

kate spade black friday

michael kors wallet

Michael Kors Outlet

Nike Free

prada official site

ugg slippers

prada us

Abercrombie Fitch

Kevin Durant Shoes

chanel

coach outlet

coach australia

michael kors factory outlet

abercrombie us

abercrombie outlet

véronique Billat

michael kors outlet

Coach Sunglasses Outlet

abercrombie and fitch

nfl jerseys

coach outlet online

prada bags

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

top sunglasses

Ralph Lauren

coach bags

Burberry outlet online

michael kors jet set tote

Ray Ban Outlet

michael kors bags outlet

sheepskin boots for women

ray-ban sunglasses

landing gear

michael kors

pandora.com

balenciaga bag

hermes uk

michael kors totes

pandora charms

michael kors purses

Yeezy Boost 350

kate spade

Longchamp Outlet

hermes bag

michael kors online

flash sunglasses

nike huarache

pandora rings jewelry

prada bag

abssice 360

lebron james shoes

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors italy

Mizuno Shop Japan

ralph lauren

abercrombie outlet

prada handbags

nike australia

pandora bracelet

coach outlet online

canada goose sale

pandora charms

KD 8 shoes

jimmy choo australia

nike store

pandora rings

ralph lauren australia

beats studio

michael kors outlet

Michael Kors Canada

mlb store

pandora australia

burberry

canada goose sale online

Kobe X Shoes

moncler jacket

michael kors

ugg boots outlet

ugg australia

asics Australia

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

pandora necklaces

coach factory outlet

Nike Kobe 9

louis vuitton outlet

pandora charms

ate spade handbags

huaraches

nike shoes

louis vuitton outlet

coach outlet

ugg australia

michael kors canada

landinggear

Adidas Yeezy Boost 350

ugg boots

yeezy boost 350 shoes

sheepskin boots

moncler mens jackets

coach outlet

asics shoes

pandora bracelets

ray ban sunglasses

pandora rings

Pandora Charm

longchamp outlet

shoes sale

kate spade

Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK

michael kors handbags outlet

Lebron 13

michael kors outlet online

ups tracking

Chanel bags Outlet

tiffany co

pandora bracelet

moncler outlet

kate spade outlet

Nike Air Jordan

moncler sale

Mizuno Wave

louboutin shoes

change points uk

moncler us

prada tote bag

prada bags on sale

michael kors outlet

kate spade outlet

nike lebron james

pirate system

michael kors outlet

nike free run

pandora necklace

burberry outlet

burberry online

michael kors outlet

paul smith uk

pandora necklace charms

burberry outlet

beats headphones

burberry outlet

oakley frogskins

moncler uk

nike australia

Nike Hyperdunk Shoes

salomon hiking shoes

coach carter

burberry online

pandora uk

jordan shoes

kate spade handbags

michael kors outlet

ray ban aviator

kate spade purses outlet

coach purse

michael kors black friday

24.12.2016 11:04 | Sjcg123

Air Max Sneakers

Nike Air Max 90

pandora beads

canada goose jackets for women

Original Ugg Boots

Air Max 90

Soldes Ugg

Moncler Outlet Online

Oakley Outlet

Cheap Stone Island Jackets

longchamp bags on sale

Uggs Pas Cher Soldes

Doudoune Moncler Site Officiel

hogan rebel donna

nike tn pas cher

converse store

uggs for women

nike boty dámské

adidas outlet

ugg clearance

Nike Pas Cher Homme

nike damenschuhe

Air Max For Sale

nike air jordan pas cher

tru religion jeans

Soccer Boots Outlet nike

moncler outlet

newest lebron shoes

canada goose jackets on sale

Bottes Ugg Femme Pas Cher

Pandora Store

Doudoune Femme Pas Cher

Bottes Ugg Pas Cher

canada goose online store

christian louboutin outlet

nike free

Nike Zapatos

chaussure Nike homme

Ugg Boots On Clearance

Toms Outlet Online

Ugg Outlet Online Store

moncler girls

Womens Ugg Boots

Ugg Button

Jordan Store

new yeezy shoes

Canada Goose Womens Coats

Michael Kors handbag on sale

huarache sneakers

toms shoes outlet

nike schuhe günstig

Ugg Pas Cher Femme

Timberland skor

pandora charm bracelet sale

Nike Online Store

adidas schoenen

pandora outlet store

Nike Air Jordan 11

adidas kläder

chaussures de foot pas cher

pandora rings

Doudoune Moncler Solde

Jordan Sneakers For Sale

Nike Black Friday

Nike Pas Cher Femme

pandora bracelet charms

australia uggs outlet

Jordan Schoenen

sac a main michael kors

zapatos de futbol nike

religion store

Ugg Noir Pas Cher

Chaussure Nike Pas Cher

Nike Air Max Boutique

cheap nike air max

Ugg boots Sale

Moncler Soldes

Adidas Shoes Discount Marketplace

new jordan releases

air force one pas cher

nike shoes

Veste Moncler Pas Cher

canada goose sale online

Nike Air Sneakers

pandora online

Air Jordan Release Date

Coach Bags On Sale

reebok running shoes

Boty Nike Air

nike sb stefan janoski

retro jordans for cheap

Stone Island Outlet

abercrombie and fitch store

cheap uggs for women

cheap christian louboutin

Jordan Future

zapatillas running

michael kors bags outlet

Canada Goose Outlet Store

Doudoune Moncler Pas Cher

chaussure basket homme

Nike Air Huarache For Sale

toms sale

billige nike sko

Pandora Beads And Charms

ugg boots cheap

sac coach soldes

vans shoe store

fitflops sale uk

Nike Air Max Cheap

goedkope nike air max

Botte Ugg Femme

nike sportschuhe damen

ugg factory outlet

Michael Kors Outlet

Doudoune Moncler Pas Cher

cheap air max outlet

nike sportschuhe

Ugg Grise Pas Cher

Michael Kors Handbags Discount

Canada Goose Outlet

ray ban wayfarer eyeglasses

Lebron 13

hyperdunk 2014

Ray-Ban Official Discounted Site

Ray ban sale online

nike joggesko

Pandora Official Website

adidas outlet stores online

Sportschuhe Nike

Chaussure Nike Air Max Pas Cher

prada outlet

Boutique Ugg

chaussures nike pas cher

scarpe hogan outlet

ugg store

ugg outlet online

nike air max running shoes

Ugg Homme Pas cher

Air Nike

Oakley Sunglasses Cheap

uggs outlet

Negozi Pandora

moncler jacket sale

official NHL jerseys

ugg boots outlet online

michael kors handbags on sale

ugg boots for women

Canada Goose Coats For Men

nike air

Chestnut Ugg Boots

uggs for cheap

Moncler Sale

moncler coats for women

nike mercurial soccer cleats

Air Jordan News

air jordan

nike chaussures

canada goose jacket outlet

Moncler Store

Canada Goose Sale Outlet

scarpe nike

longchamp tote bag

coach factory outlet online

Doudoune Femme Pas Cher

nfl store

portafoglio michael kors

23 is back

Nike Factory Store

Michael Kors

adidas store

běžecké boty nike

Canada Goose Official Site

nike air schuhe herren

Uggs Outlet Store

Canada Goose Outlet

Uomo Hogan

louboutin heels

Anelli Pandora

nike jordan shoes

cheap uggs

nike sneakers

botas de futbol

Cheap Michael Kors

Air Huarache

Ugg Femme Pas Cher

Veste Moncler Femme

womens nike air max

Sheepskin Ugg Boots

Michael Kors handbag discount

Air Max Femme

Sneakers Nike

cheap real uggs

zapatillas nike baratas

zapatilla adidas

hogan scontate

Toms Shoes For Women

Air Max Femme Pas Cher Soldes

Moncler Jacket Womens

australia uggs outlet

Nike Store

Adidas Superstar

Ugg Classic Tall

ugg boots classic

new pandora charms

pandora jewelry store

Nike Air Max Soldes

Orecchini Pandora

1224Sjcg

16.08.2013 08:57 | Aleš Herzog
...není zač. Napsal jsem panu primáři, že jsem myslel samozřejmě ex post facto výzkum.... :-D
16.08.2013 07:37 | Lenka KC Kroměříž
Díky Aleši :-)
15.08.2013 08:45 | Aleš Herzog
Pan primář nám okamžitě odpověděl a zaslal i rešerši ze čtyř výzkumů na toto téma, kterou najdete v příloze... Vážený pane kolego, Děkuji Vašim čtenářům za zájem o naši práci. Přikládám souhrny, ze kterých vyplývá, že virus žloutenky typu C je přítomen ve slinách, spermatu i jiných tělních tekutinách. Zvláště poslední práce Vaše čtenáře nepotěší. Ukazuje totiž, že ani dva kondomy riziko zcela neodstraní, i když ho podstatně sníží. Ti, kterých se to týká, udělají nejlépe, když se budou léčit třeba z některé z Vašich komunit, budou spolupracovat s odborníky na léčbu jaterních onemocnění a abstinovat. Přeji vše dobré. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. P.S.: Vaši čtenáři jsou většinou laici. Asi by bylo asi dobré jim ještě vysvětlit, že výzkum, při kterém by se přenášel virus VHC cigaretou na člověka, je eticky nemyslitelný.
14.08.2013 21:38 | Aleš Herzog
...pokud ji kouří společně dva boxeři po dlouhém tvrdém zápase, proč ne... OK, sice chceme podnítit Vaši aktivitu a zvědavost, ale aby to bylo centrální, položím otázky autorovi textu, ať zajistí odpovědi... :-D
13.08.2013 10:56 | Lenka KC Kroměříž
Překvapilo mě, že se dá nakazit HCV i Kouřením jedné cigarety. Slyším to poprvé, může se mi k tomu někdo vyjádřit?? Nedovedu si to dost dobře představit :-) Děkuju.
30.07.2013 21:18 | Aleš Herzog
,,,to bychom se měla zeptat pana primáře Nešpora :-D
30.07.2013 11:41 | Jitka Vrbová
Jak je, prosím, myšleno použití dvou kondomů?


Rešerše.. Rešerše.. 33,50 kB

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí